Χρονοδιάγραμμα

Πακέτα Εργασίας

WP.1 Ευρασιατική Πλατφόρμα για το έδαφος | Μήνες 1 - 30
WP.2 Μέθοδοι διαχείρισης εδάφους | Μήνες 1 - 33
WP.3 Περιοριστικοί παράγοντες για τη μέγιστη ποιότητα και παραγωγικότητα| Μήνες 1 - 36
WP.4 Γεωργία ακριβείας | Μήνες 1 - 30
WP.5 Εργαλείο εκτίμησης καταλληλότητας εδάφους | Μήνες 1 - 30
WP.6 Ενοποίηση των συστημάτων της Ανοικτής Πλατφόρμας ΤΠΕ | 1 - 35
WP.7 Ενοποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών | Μήνες 1 - 36
WP.8 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης περιβαλλοντολογικού & οικονομικού αντίκτυπου | Μήνες 1 - 36
WP.9 Διάδοση & Επικοινωνία, Αξιοποίηση | Μήνες 1 - 36
WP.10 Διαχείριση Έργου | Μήνες 1 - 36
WP.11 Κανόνες δεοντολογίας | Μήνες 1 - 36