Το Έργο

Το SIEUSOIL θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα δοκιμάσει ένα κοινό Κινεζικο-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Παρατηρητήριο που θα παρέχει Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα για την παρακολούθηση της κατάστασης και των απειλών του εδάφους ενώ παράλληλα θα προσφέρει βοήθεια στην λήψη αποφάσεων για την βιώσιμη υποστήριξη των λειτουργιών του αγρο-οικοσυστήματος ενόψει της προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής. Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο θα υποστηρίζει την σωστή διαχείριση του εδάφους σε επίπεδο αγρού και θα παρέχει παραδείγματα καλών πρακτικών για τη διαχείριση του στην Ευρώπη και στην Κίνα, μέσω προσαρμοσμένων κατά περίπτωση εργαλείων.
Ο τελικός στόχος είναι η υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, η αύξηση της βιώσιμης παραγωγικότητας του, η μείωση της μεταβλητότητας της απόδοσης των καλλιεργειών και η στήριξη στη διαδικασία διαμόρφωση των πολιτικών χρονικά και χωρικά. Καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία θα δοκιμαστούν και θα αποτιμηθεί ο αντίκτυπος τους σε ότι αφορά στη γονιμότητα και καταλληλότητα του εδάφους.

Υποβάθμιση Εδάφους

Ένα σημαντικό παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτού του αιώνα είναι η υποβάθμιση του εδάφους. Συμβαίνει σε ανησυχητικό ρυθμό, απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια και την περιβαλλοντολογική ποιότητα. Οι συνέπειες της υποβάθμισης του εδάφους περιλαμβάνουν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών-πολιτικών παραγόντων που δρουν σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες.

Εδαφική Πόροι

Οι εδαφικοί πόροι (δηλ. το χώμα, το νερό και η βιοποικιλότητα) καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές διαχείρισης, τα συστήματα διακυβέρνησης και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι μη βιώσιμες αγροτικές πρακτικές συμβάλουν όχι μόνο στην υποβάθμιση του εδάφους σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στην αύξηση των εκπομπών άνθρακα, στη μείωση της βιοποικιλότητας και στη μείωση των βροχοπτώσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόβλημα στην Ευρώπη…

Ένα σοβαρό περιβαλλοντολογικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η υποβάθμιση του εδάφους. Έρευνες έχουν αναδείξει έξι σημαντικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την γονιμότητα του εδάφους. Οι παράγοντες αυτοί είναι η διάβρωση του εδάφους, η απώλεια οργανικής ύλης, η βιοποικιλότητα, η συμπίεση του εδάφους, η αλατότητα και η ρύπανση του εδάφους. Οι έξι αυτοί παράγοντες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες του εδάφους και του οικοσυστήματος.

Το πρόβλημα στην Κίνα...

Η υποβάθμιση του εδάφους στην Κίνα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς το 40% του εδάφους της επηρεάζεται από διάβρωση. Με την ταχεία αστικοποίηση σε ολόκληρη τη χώρα, το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης μειώθηκε. Η εντατική γεωργία και η υψηλή εισροή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα του εδάφους. Το έδαφος είναι υποβαθμισμένο και αυτό περιλαμβάνει τη διάβρωση, την υποβάθμιση της γης, την αλάτωση και την όξυνση του εδάφους.