Η Πλατφόρμα

Το SIEUSOIL θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα δοκιμάσει ένα κοινό Κινεζικό-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Παρατηρητήριο που θα παρέχει Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα για την παρακολούθηση της κατάστασης και των απειλών του εδάφους και των εδαφικών πόρων, υποστηρίζοντας με αυτόν το τρόπο τη λήψη αποφάσεων για βιώσιμα και ανθεκτικά, στην κλιματική αλλαγή, αγροοικοσυστήματα και βιώσιμη διαχείριση της γης.

Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο θα υποστηρίζει την σωστή διαχείριση του εδάφους σε επίπεδο αγρού μέσω προσαρμοσμένων κατά περίπτωση εργαλείων και θα παρέχει παραδείγματα καλών πρακτικών διαχείρισης στην Ευρώπη και στην Κίνα. Ο τελικός στόχος είναι η υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους, η  βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας του και των υδάτινων πόρων, η μείωση της μεταβλητότητας της απόδοσης των καλλιεργειών στο χρόνο και στο χώρο και η στήριξη της διαδικασίας διαμόρφωσης της πολιτικής. Το SIEUSOIL θα δοκιμάσει καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία και οι επιπτώσεις τους θα αξιολογηθούν με σκοπό την βελτίωση της δέσμευσης άνθρακα, της γονιμότητας και της παραγωγικότητας της γης.

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύντομα…